НКРЕКУ в листі від 06.07.2016р № 6743/20.3/7-16 нагадує, що відповідно до положень п. 13 Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою КМУ від 24.03.99 р № 441, споживачі у разі перевищення договірних величин споживання електричної енергії несуть відповідальність відповідно до ч. 6 ст. 26 Закону у вигляді оплати двократної вартості різниці фактично спожитої і договірної величини.

У той же час споживачі мають право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом протягом п’яти робочих днів з дня отримання звернення розглядає заяву споживача, приймає рішення за цим зверненням і не пізніше шостого робочого дня з дня отримання звернення письмово повідомляє споживача про результати розгляду заяви.

Пропозиції споживача щодо коригування договірних величин є пріоритетними за умови оплати додатково заявлених обсягів та отримання постачальником за регульованим тарифом заяви споживача не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має право відмовити споживачу в коригуванні (збільшенні) договірних величин у разі невиконання споживачем своїх зобов’язань по оплаті електричної енергії за договором поставки електричної енергії.

За результатами розгляду споживачу надсилається повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин або обґрунтована відмова здійснення коригування. Повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин обсягу споживання та електричної потужності є невід’ємною частиною договору.

Лист Національної комісіяї, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 06.07.2016 р. № 6743/20.3/7-16

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), розглянула звернення .. та в межах компетенції повідомляє.

Згідно з положеннями статті 5 Закону України “Про електроенергетику” (далі – Закон) державна політика в електроенергетиці базується, зокрема, на таких принципах: додержання єдиних державних норм, правил і стандартів всіма суб’єктами відносин, пов’язаних з виробництвом, передачею, постачанням, розподілом і використанням енергії; збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об’єднаної енергетичної системи України, єдиного централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею; забезпечення відповідальності суб’єктів електроенергетики та споживачів.

Відповідно до положень статті 26 Закону споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником.

Споживач енергії зобов’язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії.

Споживач енергії несе відповідальність за порушення умов договору з енергопостачальником та правил користування електричною енергією згідно із законодавством України.

Споживачі (крім населення та навчальних закладів) у випадку споживання електричної енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують енергопостачальникам двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 р. № 28 <…> (далі – ПКЕЕ).

Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення) (абзац другий пункту 1.1 ПКЕЕ).

Згідно з абзацом першим пункту 5.1 ПКЕЕ договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов’язків сторін.

Постачання електричної енергії всім споживачам здійснюється відповідно до режимів, передбачених договорами (абзац перший пункту 4.1 ПКЕЕ).

Положеннями пунктів 4.2 та 4.4 ПКЕЕ встановлено, що відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії в наступному році з помісячним або поквартальним розподілом подаються споживачами постачальнику електричної енергії за регульованим тарифом у термін, обумовлений договором.

У разі ненадання споживачем зазначених відомостей у встановлений договором термін розмір очікуваного споживання електричної енергії на наступний рік установлюється постачальником електричної енергії за фактичними обсягами споживання у відповідних періодах поточного року, що минули, та у відповідних періодах минулого року, які відповідають майбутнім періодам поточного року.

Узгоджені сторонами обсяги очікуваного споживання електричної енергії та заявлені величини споживання електричної потужності оформлюються додатком до договору як договірні величини.

Споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом із заявою щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом протягом п’яти робочих днів від дня отримання звернення розглядає заяву споживача, приймає рішення за цим зверненням та не пізніше шостого робочого дня від дня отримання звернення письмово повідомляє споживача про результати розгляду заяви. Пропозиції споживача щодо коригування договірних величин є пріоритетними за умови попередньої оплати додатково заявлених обсягів та отримання постачальником за регульованим тарифом заяви споживача не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення розрахункового періоду.

Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має право відмовити споживачу в коригуванні (збільшенні) договірних величин у разі невиконання споживачем своїх зобов’язань щодо оплати електричної енергії за договором про постачання електричної енергії.

За результатами розгляду споживачу надсилається повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин або обґрунтована відмова здійснення коригування. Повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин обсягу споживання та електричної потужності є невід’ємною частиною договору.

Таким чином, споживачі мають дотримуватися режимів споживання електричної енергії, передбачених договорами про постачання електричної енергії.

При цьому звертаємо увагу, що споживачі мають право на коригування договірної величину споживання електричної енергії у порядку, передбаченому ПКЕЕ.

Разом із цим зазначаємо, що відповідно до положень пункту 13 Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.99 р. № 441 (із змінами), споживачі у разі перевищення договірних величин споживання електричної енергії несуть відповідальність згідно з частиною шостою статті 26 Закону.

Отже, у разі перевищення споживачем договірної величини споживання електричної енергії споживач має оплатити енергопостачальнику двократну вартість різниці фактично спожитої і договірної величини.

Член НКРЕКП В. Морозова

Інформацію надано електронним журналом “Аверс-Бухгалтерія”.