Пропонуємо короткий огляд законодавчих змін, які стосуються неприбуткових організацій.

2 серпня 2016 року у зв’язку з офіційним оприлюдненням набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2016 року № 553, яким затверджено форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі – Звіт неприбуткової організації).

Нагадаємо!

У серпні 2015 року Законом України від 17.07.2015 №652-VIII (далі – Закон №652) до Податкового кодексу України були внесені зміни, направлені на удосконалення регулювання правового статусу та оподаткування неприбуткових організацій.

Зокрема, Законом №652 до статті 133 Кодексу додано новий пункт 133.4, яким визначено критерії віднесення підприємств, установ та організацій до числа неприбуткових. Також визначення поняття «неприбуткові підприємства, установи та організації» викладено у новій редакції, що міститься у підпункті 14.1.121 пункту 14.1 статті 14 ПКУ (відповідно до Закону №652 неприбутковими визначаються підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств відповідно до пункту 133.4 статті 133 Кодексу).

До пункту 46.2 статті 46 ПКУ у відповідності до Закону 652  включено положення щодо обов’язку подання неприбутковими підприємствами, установами та організаціями Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади. Це забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені для подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

З метою практичної реалізації нових положень було, по-перше, прийнято Постанову Кабінету Міністрів України про ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням нових критеріїв віднесення до таких, по-друге – наказом Міністерства фінансів України затверджено нову форму звіту для неприбуткових організацій.

У Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженому Постановою КМУ від 13.07.2016 р. № 440 (далі — Порядок 440), наведено, зокрема, алгоритм дій для включення  до нового реєстру неприбуткових організацій, зареєстрованих до 13.08.2015 (дати набрання чинності Порядком 440)

Відповідно до пункту 35 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ неприбуткові організації, які не привели свої установчі документи у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 Кодексу, після 1 січня 2017 року виключаються контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій з урахуванням положень пунктів 16 і 17 Порядку 440.

Для включення до Реєстру неприбуткових організацій передбачено подання до контролюючого органу реєстраційної заяви за формою 1-РН, код форми J1310501, на яку надходить рішення про присвоєння підприємству, установі, організації ознаки неприбутковості (код форми J1410501). В комп’ютерній програмі “M.E.Doc” зазначені форми будуть випущені в оновлені 10.01.140, форми вводяться в дію з 01.09.2016 р.

З набранням чинності новим Звітом неприбуткової організації з 02.08.2016 року відповідно втратив чинність Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій, форму якого було затверджено наказом МДЗ від 27.01.2014 № 85.

До неприбуткових організацій, що не є платниками податку на прибуток і які повинні подавати новий Звіт неприбуткової організації, можуть бути віднесені, зокрема:

 • бюджетні установи;
 • громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди;
 • спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 • житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
 • oб’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
 • професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
 • сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам пункту 133.4 ст. 133 ПКУ.

Обов’язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) винятково для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

Звітний період

Податковим звітним періодом для  неприбуткових організацій є календарний рік. Звіт неприбуткової організації подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. Направляється Звіт до контролюючого органу за  місцезнаходженням неприбуткової організації (позначку про річне звітування ставлять у рядку 2 вступної частини Звіту неприбуткової організації або в рядку 3, якщо такий звіт уточнюють).

Винятком щодо терміну подання Звіту є недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу. Така неприбуткова організація зобов’язана подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця), за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено порушення зазначених вимог. В такому разі організація повинна вказати суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток (інформація про нестандартний квартальний звітний період, а також номер календарного місяця, в якому порушено вимоги пункту 133.4, зазначається у рядку 2 вступної частини Звіту неприбуткової організації). Крім того, така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ і організацій і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено порушення вимог пункту 133.4 ст. 133 ПКУ.

Надалі така організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу квартальну фінансову і податкову звітність (з наростаючим підсумком) з податку на прибуток та сплачувати податок у термін, визначений для квартального періоду з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року. (Інформацію про подані форми фінансової звітності зазначають у відповідних клітинках поля «Відомості про одночасне подання до звіту форм фінансової звітності» наприкінці Звіту неприбуткової організації). З  наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову і податкову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому ст. 137 Податкового кодексу для неприбуткових організацій — платників податку на прибуток.

Згідно з пп.133.4.4 п. 133.4 ст.133 ПКУ податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафні санкції і пеня можуть бути нараховані неприбутковій організації контролюючим органом у разі встановлення останнім  факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені установчими документами. Такі дії є підставою для виключення  організації з Реєстру неприбуткових установ і організацій.

Зауважимо, що неприбуткові організації, включені до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій, в рядку 8 вступної частини Звіту неприбуткової організації повинні зазначати  уже нову ознаку неприбутковості згідно Порядку 440.

Зверніть увагу! Як було зазначено вище, податкове законодавство вимагає надання неприбутковою організацією фінансової звітності  контролюючому органу лише у випадках порушення вимог пункту 133.4 ст.133 ПКУ (додатково див. роз’яснення ДФС). У той же час  Державна служба статистики у листі від 20.05.2016 р. № 15.2-20/788Пі «Щодо подання фінансової звітності» наголошує, що фінансову звітність на адресу органів державної статистики повинні подавати всі юридичні особи незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, у тому числі і  неприбуткові організації, які мають статус юридичної особи.

Як заповнити звіт

У частині І Звіту неприбуткової організації  відображають усі згруповані за видами доходи і видатки організації. При цьому доходи не розподіляються за окремими ознаками неприбутковості, завдяки чому значно скоротилась кількість рядків звіту та спростилось його  заповнення. Окремо у частині І Звіту неприбуткової організації передбачено рядки для зазначення доходів і видатків у сумі грошових коштів, іншого майна та послуг, добровільно наданих чи перерахованих організаціям та військовим формуванням, залученим до проведення антитерористичної операції. 

Частину ІІ Звіту неприбуткової організації заповнюють лише в разі здійснення видатків не за цільовим призначенням та розподілу доходів (прибутків) серед засновників (учасників),  членів неприбуткової організації в порушення вимог 133.4.2 ПКУ. Такі суми є об’єктом оподаткування податком на прибуток, і в цьому розділі порушники розраховують суму податкового зобов’язання з податку на прибуток.

У разі необхідності Звіт подається з додатками ВП та ГД.

Додаток ВП до Звіту призначено для самостійного виправлення помилок. Пояснює фахівець Департаменту методологічної та нормотворчої роботи Державної фіскальної служби України Ельміра Кожевнікова: «Додаток ВП до рядків 7 — 9 Звіту подається у разі виправлення помилок у складі Звіту (звітного або звітного нового), в якому наводиться інформація про виправлені помилки у раніше поданому Звіті. Цей додаток складається з двох таблиць. Таблиця 1 призначена для врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и). У табл. 2 відображаються результати виправлення помилок. Додаток ВП до Звіту надається у разі виправлення помилок, пов’язаних з обчисленням податкового зобов’язання, у разі витрачання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. При цьому подання уточнюючого Звіту не звільняє неприбуткову організацію від відповідальності, визначеної п. 120.2 ст. 120 Податкового кодексу щодо накладення штрафу від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати). Водночас за необхідності уточнення показників, що відображаються у частині І Звіту, неприбутковою організацією також може бути подано уточнюючий Звіт або звітний новий, навіть якщо це призводить до визначення податкових зобов’язань».

При здійсненні операцій з гуманітарною допомогою неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку подається Додаток ГД до рядків 1.15.2, 2.6.2, 3.1 Звіту, який  доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік». Розділ 2 «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатка ГД доповнено даними митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, номер товару).

Як подати звіт

Насамкінець зазначимо, що у відповідності із п. 49.3 ст. 49 ПКУ Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації можна подати до контролюючого органу  в один із  таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (не пізніше ніж за десять днів до закінчення граничного строку подання Звіту);
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.