Ця публікація розрахована на платників, які ще не знайшли відповіді на свої питання щодо нюансів заповнення податкової накладної та розрахунку коригування, форми яких  затверджені Наказом № 1307 Міністерства фінансів України.

 

 

Переконані, що більшість із вас уже ознайомились із публікаціями експертів  на цю тему, які  розміщені на спеціалізованих інтернет-ресурсах. Ми також не могли оминути своєю увагою таку важливу тему, як нова форма ПН/РК. Це друга наша публікація, зміст якої не менш важливий і цікавий для бухгалтерів, ніж зміст попередньої. Отож до вашої уваги особливості та нюанси заповнення ПН та РК за новими формами:

 

Бланк податкової накладної:

Рис. 1

 

 

 

Бланк розрахунку коригування:

Рис. 2

 

Як видно з Рис.1 та Рис.2, бланки податкової накладної за кодом форми J/F1201008 та розрахунку коригування J/F1201208 суттєво змінилися. Далі пропонуємо  аналіз  правил заповнення всіх реквізитів ПН/РК. Для зручності розглянемо документи блоками, у формах ПН/РК можна виділити: (1) заголовну і (2) табличну частини:

 

Заголовна частина ПН/РК

Рис. 3

Типи причин

Код

Пояснення

01

Складена на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені в п. 13 Порядку  1307)

02

Складена на постачання неплатнику податку

03

Складена на постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичним особам, які перебувають у трудових відносинах із платником податку

04

Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання

05

Складена у зв’язку з ліквідацією основних засобів за самостійним рішенням платника податку

06

Складена у зв’язку з переведенням виробничих основних засобів до складу невиробничих

07

Складена на операції з вивезення товарів за межі митної території України

08

Складена на постачання для операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість

09

Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість

10

Складена з метою визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов’язань за товарами/послугами, необоротними активами, суми податку за якими були включені до складу податкового кредиту та не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності

11

Складена за щоденними підсумками операцій

12

Складена на постачання неплатнику, в якій зазначається назва покупця (для податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п. 10 Порядку № 1307)

13

Складена у зв’язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності

14

Складена отримувачем (покупцем) послуг від нерезидента

15

Складена на суму перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання

16

Складена на суму перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання

17

Складена на суму перевищення звичайної ціни самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання

Таблиця 1

 

Пропонуємо Вам  розглянути Таблицю 2, в якій відображено зв’язок між Типами причин та умовними кодами:

 

Дані ІПН отримувача (покупця) заповнюються відповідними умовними кодами при заповненні  поля «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» відміткою “X”, та зазначенням типу причин з «01» по «13». Зв’язок в Таблиці 2.

 

Таблиця 2

тип причини «12»

у графі “Отримувач (покупець)” зазначається найменування юридичної особи (дипломатичної місії) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи (особи з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей), а у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “200000000000”;

типи причин «01», «02», «11»

у графі “Отримувач (покупець)” зазначається “Неплатник”, а у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “100000000000”;

тип причини «07»

у графі “Отримувач (покупець)” зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому – країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент), а у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “300000000000”;

типи причин «03», «04», «05», «06», «08», «09», «10» «13»

у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “400000000000”, а в рядку “Отримувач (покупець)” платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.);

типи причин «04», «08», «09» або «13»

у разі якщо у полі «Зведена податкова накладна» проставлено відмітку “X” та вказано типи причин  «04», «08», «09» або «13», то у графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.), у рядку “Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН “600000000000”

 

У разі якщо у полі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю)» проставлено відмітку “X” та вказано типи причин «14», «15», «16», «17», у рядках, відведених для заповнення даних покупця, постачальник вказує власні дані (при зазначені причин «15», «16», «17», ІПН продавця дорівнює ІПН покупця).

 

Змінено типи причин «01» і «12» (раніше контрольовані операції і трансферне коригування відповідно, згідно зі ст. 39 ПКУ, які скасовано Законом України від 15.07.2015 р. № 609-VIII для ПДВ).

 

В інших випадках (коли ПН видається покупцю) у верхній лівій частині тип причини не зазначають (нулі, прочерки та інші знаки або символи тут не проставляють).

 

Йдемо далі та розглянемо інші блоки «заголовної» частини, на які варто звернути увагу.

 

Порядковий номер складається з двох частин

 

Перша частина порядкового номеру повинна заповнюватися лише цифрами (не повинно бути літер чи інших символів, дорівнювати або починатися з «0». Також у клітинках порядкового номера податкової накладної, що не заповнюються, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

 

Друга частина  (після знаку дробу) заповнюється згідно з кодом виду діяльності (тільки 2, 3 або 5). Допускається не заповнення поля.

 

Розшифруємо коди 2, 3 та 5:

 

«2» – сільгоспвиробники-спецрежимники (обрали спецрежим з ПДВ згідно  ст. 209 розд. V ПКУ);

 

«3» – сільгоспвиробники –не спецрежимники (не обрали спецрежим з ПДВ, п. 209.18 ПКУ);

 

«5» – оператор інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції (п.п. «а» п. 337.4 ПКУ).

 

В податковій накладній JF1201008/розрахунку коригування JF1201208 передбачено поле Номер філії як для Постачальника (продавець), так і для Отримувача (покупець). В полі зазначається числовий номер філії (структурного підрозділу).

 

Важливо! Якщо ПН складає філія (структурний підрозділ), що виступає фактично від імені головного підприємства (продавця) і якій делеговано права на складання ПН, то в цьому полі зазначають числовий номер філії (структурного підрозділу). У полі  “Постачальник (продавець)” та у полі  “Отримувач (покупець)” податкової накладної спочатку зазначається найменування головного підприємства, зареєстрованого як платник податку, що визначене статутними документами, та через кому – найменування такої філії (структурного підрозділу).

 

Довідка! Підприємство присвоює числові номери філіям (структурним підрозділам), яким делеговано права зі складання ПН (про що письмово повідомляє податківців за місцем своєї реєстрації платником ПДВ). Для цього подає Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних і розрахунків коригування (за формою Додатка 2 Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання ПН та РК код форми JF0215607 згідно Порядку № 21).  Повідомлення подають разом з декларацією з ПДВ за січень I кварталу року, а далі — разом з декларацією з ПДВ за той період, в якому відбуваються зміни в переліку філій або структурних підрозділів (п. 9 розд. III Порядку № 21).

 

Допускається пусте значення поля номер філії.

 

Рухаємось далі та переходимо до розгляду основної Табличної частини податкової накладної.

 

Таблична частина податкової суттєво змінилася, містить два розділи – розділ А та Б  Рис. 4.

Рис. 4

 

Розділі А (рядки I – X)  виводять підсумки операцій, на які складається податкова накладна. Дані в розділі А «наростають» знизу вгору: спочатку в нижніх рядках (рядки V – IX) показують загальні обсяги операцій (без ПДВ), потім (з урахуванням обсягів) — суму ПДВ (рядки II – IV), і нарешті — загальну суму з ПДВ (рядок I). З детальним описом розділу А можна ознайомитися в

 

 

Таблиці 3.

Рядок I  «Загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість»

Відображається загальна сума коштів, що підлягають сплаті зурахуванням ПДВ. Тобто Рядок I = ∑ Рядків II–X . Зверніть увагу, що при підрахунку значення рядка I враховується і вартість поворотної тари

Рядок II «Загальна сума податку на додану вартість, у тому числі:»

Відображається загальна сума ПДВ, в якій відображено: ПДВ за ставкою   20% (рядок III) і ПДВ за ставкою 7% (рядок IV).Тобто Рядок IІ = Рядок IIІ + Рядок IV

Рядок III «Загальна сума податку на додану вартість за основною ставкою»

Відображається сума ПДВ за ставкою 20%. Тобто Рядок IІІ = Рядок V х 20%

Рядок IV «Загальна сума податку на додану вартість за ставкою 7%»

Відображається сума ПДВ за ставкою 7%. Тобто Рядок IV = Рядок VІ х 7%

Рядок V „Усього обсяги постачання за основною ставкою (код ставки 20)”

з табличної частини розділу Б обирають обсяги оподатковувані за ставкою 20% ПДВ (тобто ∑ обсягу графи 10 за кодом 20)

Рядок VІ „Усього обсяги постачання за ставкою 7 % (код ставки 7)”

з табличної частини розділу Б обирають обсяги оподатковувані за ставкою 7% ПДВ (тобто ∑ обсягу графи 10 за кодом 7)

Рядок VІІ „Усього обсяги постачання при експорті товарів за ставкою 0 % (код ставки 901)”

з табличної частини розділу Б обирають обсяги експорту, тобто за кодом ставки «901» у графі 8 ( ∑ обсягу графи 10 за кодом 901)

Рядок VІІІ „Усього обсяги постачання на митній території України за ставкою 0% (код ставки 902)”

з табличної частини розділу Б обирають обсяги постачання на митній території України, тобто за кодом ставки «902» у графі 8 ( ∑ обсягу графи 10 за кодом 902)

Рядок ІХ „Усього обсяги операцій, звільнених від оподаткування (код ставки 903)”

з табличної частини розділу Б обирають обсяги операцій, звільнених від оподаткування, тобто за кодом ставки «903» у графі 8 ( ∑ обсягу графи 10 за кодом 903)

Рядок Х «Дані щодо зворотної (заставної) тари»

Наводять вартість поворотної (заставної) тари (не оподатковується ПДВ згідно з п. 189.2 ПКУ) Допускається пусте значення.

Таблиця 3

 

Важливо! Якщо в порядковому номері ПН після знаку дробу присутнє значення „5” (податкова накладна складена в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції відповідно до підпункту „а” пункту 337.4 статті 337 розділу XVIII Кодексу), то рядки з ІІІ по Х розділу А не заповнюються.

 

Якщо в полі «Зведена податкова накладна» проставлено відмітку “X” та вказано типи причин  «04», «08», «09» або «13», то рядки з VІІ по Х розділу А не заповнюються.

 

 

З Розділом Б податкової накладної можна ознайомитися  скориставшись Таблицею 4, де наведені  роз’яснення по кожній графі розділу.

Графа розділу Б

Назва/Види ПН

Роз’яснення, Нормативний документ

Графа 2

Номенклатура товарів/послуг продавця

наводять повний перелік товарів/послуг, що поставляються, українською мовою. Є обов’язковою для заповнення

Особливості

ПН за щоденними підсумковими операціями (тип причини «11»)

В графі записують «Товари/послуги в асортименті» (лист ДФСУ від 13.10.2015 р. № 21637/6/99-95-42-01-15). Важливо(!) постачання підакцизних або імпортованих товарів у підсумковій ПН виділяють окремими рядками (за кодами УКТ ЗЕД)

у зведених ПН (з типами причин «04», «08», «09», «13»)

В графі зазначають дати складання та порядкові номери тих ПН, за номенклатурою яких нараховують «компенсуючі» ПЗ

Графа 3

Код товару згідно з УКТ ЗЕД

Заповнюють при постачання підакцизних або імпортованих товарів. Десяти значний код УКТ ЗЕД заносять до графи суцільним записом без розділових знаків (пропусків, крапок). У разі постачання одночасно імпортованих і вітчизняних товарів або підакцизних і непідакцизних товарів код УКТ ЗЕД у графі заповнюється тільки за тими товарними позиціями, що належать до підакцизних або імпортованих.

Графа 4

Одиниця виміру товарів/послуги

умовне позначення (українське),

заповнюються відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО), чинного на дату складання податкової накладної. Важливо! Якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах (наприклад слово «послуга»), в такому випадку  графа 5 не заповнюється. Якщо в полі «Зведена податкова накладна» проставлено відмітку “X” та вказано типи причин  «04», «08», «09» або «13», то в графі 4 зазначається «грн.».

Графа 5

код

Графа 6

«Кількість (об’єм, обсяг)»

Зазначається кількість (обсяг) номенклатури переліченої у графі 2, Значення графи може бути як цілим, так і дробовим.

Графа 7

Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість

Ціна постачання без урахування податку на додану вартість. Заповнюється у гривнях з копійками. Може мати значення «0» та значення з більшою ніж 2 кількістю знаків після коми.

Графа 8

Код ставки

Зазначається відповідний код ставки (20, 7, 901, 902 ,903).

20      операції постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 20 % ПДВ 7        операції постачання товарів/послуг, що оподатковуються за ставкою 7 % ПДВ

901    експорт товарів (0 % ПДВ)

902    інші операції постачання товарів/послуг на території України за ставкою 0 % ПДВ

903    пільгові постачання (операції, звільнені від оподаткування)

В одній ПН допускається одночасно заповнення рядків графи 8, що мають значення: «20», «7», та «902». Для значення «903» графи 8 складається окрема ПН.

Графа 9

Код пільги

заповнюється за наявності у полі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» відмітки “Без ПДВ”, а також в графі 8 присутнє значення «903», рядки II – VIII розділу А залишаються незаповненими. У графі проставляють код ПДВ-пільги згідно з Довідником пільг, що діє станом на дату складання ПН (8-значний код), поле 3 не заповнюється.

Особливості

Код пільги та Код пільги3

У випадку здійснення пільгових операцій, що не внесені до довідника (у зв’язку із запровадженням нової пільги) станом на дату складання податкової накладної, у графі 9 проставляється умовний код “99999999”, а у відведеному полі 3 (поле знаходиться в нижній частині ПН) зазначаються відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи ПКУ або міжнародного договору (угоди), якими передбачено звільнення від оподаткування податком на додану вартість.

Графа 10

Обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ

Розраховується обсяг постачання (базу оподаткування) без урахування ПДВ.

Важливо! В розділі Б табличної частини ПН не передбачено окремих граф для розмежування обсягів — за «оподатковуваністю» ПДВ.

Розмежування виконує код ставки.

У графі зведених ПН (при нарахуванні «компенсуючих» ПЗ) може бути зазначена частина вартості товару/послуги, необоротного активу  на яку нараховують ПДВ згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ

 

Важливо! Якщо в порядковому номері ПН після знаку дробу вказано значення „5” (податкова накладна складена в межах виконання багатосторонньої угоди про розподіл продукції, то графи 3 – 10 розділу Б не заповнюються.

 

Важливо! Показники розділу А (графи з І по Х) та вартісні показники розділу Б (графи 6, 7 та 10) податкових накладних не можуть мати від’ємне (зі знаком „–”) значення.

 

Кількість рядків табличної частини розділу Б у одній податковій накладній не може перевищувати 9999 позицій.