Міністерство соціальної політики України своїм листом від 05.08.2016 № 11535/0/14-16/13 оприлюднило норми тривалості робочого часу на 2017 рік.

У листі наведено:

  • перелік дат святкових і неробочих (релігійних свят) днів у 2017 році (передбачені статтею 73 КЗпП);
  • інформацію щодо перенесення у 2017 році вихідних днів, які збігаються із святковими та неробочими днями (за графіком п’ятиденного робочого тижня);
  • розрахунок норм тривалості робочого часу (в годинах) для п’ятиденного робочого тижня на рік та помісячно;
  • основні положення чинного законодавства щодо робочого часу і часу відпочинку найманих працівників.

Чому необхідно щороку визначати норми тривалості робочого часу?

Справа у тому, що законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на рік. Нормальна тривалість робочого часу встановлена статтею 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП) для періоду «тиждень»: «Нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень».

Проглянувши календарі за декілька років поспіль, ми побачимо, що кількість вихідних, неробочих та святкових днів у місяцях кожного конкретного року інша. Таким чином, законодавчо передбачену норму тривалості робочого часу на рік чи інший звітний період (місяць, квартал, півріччя) потрібно розраховувати щорічно.

При цьому необхідно враховувати ще низку положень чинного законодавства, зокрема наступних:

  • Стаття 51 КЗпП передбачає встановлення скороченої тривалості робочого часу для окремих категорій працівників, а також право підприємств за рахунок власних коштів встановити скорочену тривалість робочого часу (не плутати із неповним робочим часом!) для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда. Взагалі, згідно зі статтею 69 Господарського кодексу України підприємство може самостійно встановити для своїх працівників скорочений робочий день та інші пільги. Оплата праці в цьому випадку має здійснюватись за повною тарифною ставкою, повним окладом.
  • Згідно статті 52 КЗпП на підприємстві (в організації) за погодженням із трудовим колективом та місцевою радою може встановлюватись п’ятиденний або шестиденний робочий тиждень.
  • У відповідності до статті 53 КЗпП України напередодні святкових i неробочих днiв  тривалiсть роботи працiвникiв скорочується на одну годину як при п’ятиденному, так i при шестиденному робочому тижні (крiм працiвникiв, яким встановлено скорочену тривалість робочого часу згідно статтi 51 КЗпП України), а напередоднi вихiдних днiв тривалiсть роботи при шестиденному робочому тижнi не може перевищувати 5 годин.
  • Частина третя статтi 67 КЗпП України передбачає перенесення вихідного дня, на який припадає святковий або неробочий день, на наступний день..

Як бачимо, існують численні нюанси, які необхідно враховувати, а тому на підприємствах, в установах і організаціях норму тривалості робочого часу на рік визначають самостійно з дотриманням вимог статей 50—53, 67 і 73 КЗпП.

У додатку до свого листа Мінсоцполітики наводить розрахунок норми тривалостi робочого часу на 2017 рiк  за календарем п’ятиденного робочого тижня з двома вихiдними днями в суботу та недiлю при однаковiй тривалостi часу роботи за день впродовж робочого тижня. В цьому розрахунку враховано зменшення тривалостi роботи напередоднi святкових та неробочих днів для максимально допустимого 40-годинного робочого тижня та для випадків встановлення скороченого робочого часу (відповідно 39, 38,5 36, 33, 30, 25,  24, 20 та 18 годин на тиждень).

Розглянемо розрахунок детальніше на прикладі  травня 2017 року.

Тож як видно із розрахунку, у травні з 31 календарного дня  8 днів вихідних (суботи та неділі) та три святкових – всього 11 днів, робота в які не проводиться. Таким чином, у травні 20 робочих днів (20=31-11). Один із робочих днів (8 травня) передує святковому дню 9 травня, тому тривалість роботи у цей день зменшується на 1 годину згідно ст.53 КЗпП.  Норму робочого часу (в годинах)  у травні 2017 року у разі встановлення на підприємстві 40-годинного п’ятиденного з вихідними в суботу та неділю робочого  тижня розраховуємо наступним чином: тижневі робочі години (40) ділимо на кількість робочих днів тижня, передбачених графіком (5) і множимо на кількість робочих днів у травні (20); з отриманої суми віднімаємо кількість неробочих годин у передсвяткові дні (1). Отримуємо 159 годин (159=40/5*20-1).

У разі встановлення на підприємстві 36-годинного п’ятиденного робочого тижня  норма робочого часу у травні 2017 року становитиме 144 години (144=36/5*20) (як було зазначено вище, скорочення робочого дня на 1 годину у передсвяткові дні не стосується випадків встановлення скороченого робочого часу (менше 40 годин на тиждень)).

Той самий принцип застосовуємо і для розрахунку норми робочого часу за рік (місяць, квартал, півріччя), і в разі роботи за графіком  шестиденного робочого тижня.

У листі Мінсоцполітики також зазначено: «Як правило, з метою створення сприятливих умов для святкування, а також рацiонального використання робочого часу, розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України рекомендується переносити робочi днi для працiвникiв, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихiдними днями у суботу та недiлю.

У зв’язку з тим, що зазначене розпорядження має рекомендацiйний характер, рiшення про перенесення робочих днiв приймається роботодавцем самостiйно шляхом видання наказу чи iншого розпорядчого документу.

Прийняте роботодавцем рiшення про перенесення робочих днiв змiнює графiк роботи пiдприємства, установи, органiзацiї та норму тривалостi робочого часу у мiсяцях, в яких запроваджено перенесення робочих днiв. Тому всi дiї щодо надання вiдпусток, виходу на роботу мають здiйснюватися по змiненому у зв’язку перенесенням робочих днiв графiку роботи пiдприємства.

При цьому слiд мати на увазi, що у разi перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на iнший вихiдний день, для збереження балансу робочого часу за рiк тривалiсть роботи у цей перенесений робочий день, має вiдповiдати тривалостi передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України».

Сподіваємось, наш матеріал буде корисним для вас!