ГУ ДФС в Чернігівській області в листі від 20.04.2017р № 1464/10/25-01-12-01-09 нагадує, що відповідно до п. 201.7 ПКУ та п. 18 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 31.12.2015р № 1307 податкова накладна складається на кожну повну або часткову поставку товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

При складанні податкової накладної на повну поставку послуги або на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, в графі 6 податкової накладної вказується “1”.

При складанні податкової накладної на часткову поставку послуги або при отриманні суми передоплати в частковому розмірі договірної вартості послуги в графі 6 вказується відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу.

Тому складання податкових накладних на повну поставку послуги при отриманні часткової передоплати послуг не відповідає нормам ПКУ і не дозволяє ідентифікувати операції.

Покупець не має підстав для віднесення зазначених у таких податкових накладних постачальником сум ПДВ до податкового кредиту, оскільки дані податкові накладні не відповідають первинним документам згідно п. 44.1 ПКУ.

В даному випадку невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам їх фактичної поставки, підтвердженим первинними документами є порушенням порядку заповнення податкової накладної.

Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 20.04.2017р. № 1464/10/25-01-12-01-09

ГУ ДФС у Чернігівській області, розглянуло запит платника податків на отримання податкової консультації щодо правильності заповнення обов’язкових реквізитів у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), повідомляє.

Відповідно до п. 201.1 ст. 201 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у встановлений ПКУ термін з зазначенням у податковій накладній обов’язкових реквізитів.

Правила заповнення обов’язкових реквізитів податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної регулюються статтею 201 ПКУ та регламентуються Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267 (далі – Порядок № 1307), зі змінами та доповненнями.

Відповідно до підпункту “е” пункту 201.1 статті 201 ПКУ одними із обов’язкових реквізитів, який зазначається у податковій накладній, є опис (номенклатура) товарів/послуг та їх кількість, обсяг. При цьому ці обов’язкові реквізити мають відповідати формулюванню у первинних документах, якими супроводжується постачання таких товарів/послуг.

Відповідно до п. 187.1 ст. 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку – дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої – дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку або дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Враховуючи зазначене, та відповідно до пункту 201.7 ст. 201 ПКУ та п. 18 Порядку № 1307 податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс).

При цьому податкова накладна повинна містити ідентичні показники (номенклатуру товарів/послуг продавця, одиниці виміру товару/послуги, кількість, ціну поставки одиниці товару/послуги) тим, що вказані в первинних документах та в частині, яка оплачена контрагентом-покупцем або яка фактично виконана постачальником послуг.

Тобто, у графі 2 податкової накладної “Номенклатура товарів/послуг продавця” вказуються дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме повинний бути відображений перелік наданих послуг.

До графи 6 “Кількість (об’єм, обсяг)” податкової накладної вносяться дані щодо кількості (об’єму, обсягу) постачання товарів/послуг. У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається “1”. У разі складання податкової накладної на часткове постачання послуги або у разі отримання суми попередньої оплати у частковому розмірі договірної вартості послуги у графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу.

Тому складання податкових накладних на повне постачання послуги у випадку отримання часткової попередньої оплати послуг не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції. У разі складання таких податкових накладних постачальником, покупець не має підстав для віднесення зазначених в них сум ПДВ до податкового кредиту, оскільки такі податкові накладні не відповідають первинним документам.

Згідно з п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. При цьому платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Отже, порушенням порядку заповнення податкової накладної є невідповідність показників, які указані в податковій накладній, умовам їх фактичного постачання (номенклатурі, кількості товарів/послуг і т. п.), які підтверджені первинними документами.

Разом з тим, пунктом 192.1 статті 192 ПКУ передбачено, що з метою виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, постачальником товарів/послуг складається розрахунок коригування до податкової накладної.

У разі допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкових накладних / розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця. Таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або допущено помилки при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушено граничні терміни реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів/послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, що підтверджують факт отримання таких товарів/послуг.

Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією.

Додатково повідомляємо, що за допущення продавцем товарів/послуг помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 ПКУ, виявлених контролюючим органом за результатами перевірки, проведеної за заявою покупця – тягне за собою накладення на платника податку – продавця штрафу та зобов’язання виправити такі помилки відповідно до п. 1201.3 ст. 120 ПКУ.

Згідно зі статтею 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.