Система автоматизації обліку IS pro
бюджетної організації комунальної установи виробництва комерційної організації

Система «ІС-ПРО» дозволяє вести облік взаємовідносин з контрагентами, управляти логістикою і складськими ресурсами, планувати та вести облік виробництва, управляти кадрами і робити розрахунок заробітної плати, керувати експортно-імпортними операціями, вести бухгалтерський та податковий облік, вираховувати бюджетування та робити фінансовий аналіз.

Новини

Оновлення

Запитання та відповіді

Інструкції

Модулі системи IS pro

Система "ІС-Про" дозволяє вести бухгалтерський та податковий облік.

Бухгалтерський облік

 • Ведення всіх ділянок бухгалтерського обліку
 • Підтримка необмеженої кількості планів рахунків
 • Мультивалютний облік
 • Синтетичний і аналітичний облік. Багаторівневий аналітичний облік по контрагентах, підрозділах, співробітниках, статтями витрат, номенклатурою запасів і послуг, договорами, довільна аналітика
 • Формування проводок за первинними документами з різними планами рахунків
 • Оперативний аналіз балансу, оборотів, об'єктів аналітичного обліку
 • Внутрішня і зовнішня бухгалтерська звітність.

Податковий облік

 • Розрахунок податків по будь-яких алгоритмах
 • Автоматичне формування податкових накладних за документами відвантаження (оплати) і занесення записів до реєстрів продажів (покупок)
 • Облік валових доходів і валових витрат

Логістика функціонально система розділена в системі "ІС-Про" на підсистеми:

 • "Облік запасів"
 • "Управління закупівлями"
 • "Управління збутом"
 • "Облік робіт та послуг"

Облік запасів

Підсистема Облік запасів призначена для ведення складського обліку матеріальних цінностей. Система забезпечує:

 • облік запасів в натуральному і вартісному вираженні;
 • дозволяє проводити інвентаризацію і переоцінку;
 • розраховувати фактичну собівартість по методах:
  • собівартості кожної одиниці,
  • за середньою собівартістю,
  • ФІФО,
  • ЛІФО
  • ціни останнього приходу.

Вартісна оцінка запасів проводиться відносно двох незалежних цін: ціни у валюті обліку і у валюті, яка оголошена як базова.

Аналітичний облік запасів в системі ведеться по наступних характеристиках:

 • артикули;
 • характеристики артикулів;
 • номенклатурні групи;
 • атрибути;
 • місця зберігання і переробки;
 • власники (розрізняються запаси власні і прийняті на консигнацію або відповідальне зберігання).

Управління закупівлями

Підсистема Управління закупівлями призначена для обліку закупівель товарів, готової продукції і послуг. Функціональні можливості модуля дозволяють вирішувати наступні завдання:

 • формування замовлень постачальникам на постачання товарів і надання послуг;
 • реєстрація товарних накладних постачальників на постачання товарів;
 • реєстрація рахунків-накладних постачальників і ведення розрахунків по рахунках- накладних;
 • облік повернень товару постачальникам;
 • облік розрахунків по консигнації;
 • реєстрація поступлення товару з митних складів;
 • ведення бухгалтерського обліку по закупівлях.

Управління збутом

Підсистема Управління збутом призначена для керування реалізацією товарів, готової продукції та послуг. Функціоналні можливості модуля дозволяють вирішувати наступні завдання:

 • формування первинних документів на відвантаження товарів і готової продукції покупцям;
 • облік повернення товару і готової продукції покупцями;
 • ведення розрахунків із покупцями по рахункам-накладни на продаж;
 • резервування товару;
 • облік розрахунків із консигнаторами;
 • ведення бухгалтеського обліку по реалізації;
 • формування звітності по реалізації і розрахунками із покупцями.

Підсистема "Облік автотранспорту" системи "ІС-Про" призначена для:

 • Обліку наявності і роботи автотранспорту, в т.ч. надання танспортних послуг
 • Обліку топлива і ПММ
 • Обліку роботи водіїв
 • Обліку пробігу автомобільних шин
 • Обліку акумуляторів
 • Планування проведення технічного обслуговування

Підсистема "Взаємовідносини з клієнтами" системи "ІС-Про" має наступні функції:

 • Ведення інформації про наявних та потенційних клієнтів
 • Планування та ведення історії контактів компанії з клієнтом
 • Планування робіт
 • Постановки задач співробітникам
 • Контроль виконання доручень
 • Отримання звітів про ефективність роботи з клієнтами
 • Швидкий доступ до будь-яких документів клієнта
 • Управління Call-центром

Облік фінансів в системі "ІС-Про" складається з трьох підсистем: "Облік коштів", "Розрахунки з контрагентами" та "Облік договорів".

Облік коштів

Підсистема Облік коштів призначена для ведення обліку наявності і руху грошових коштів, ведення розрахунків з підзвітними особами та депонентами.

 • Ведення кошторису витрат організації.
 • Багаторівневий аналітичний облік (КФК, КЕКВ, контрагент, співробітник, договір і т.д.)
 • Облік отриманих асигнувань.
 • Ведення юридичних і фінансових зобов’язань.
 • Облік обороту грошових коштів загального та спеціального фондів бюджету.
 • Створення банківських і касових платіжних документів.
 • Ведення касової книги для бюджетних організацій.
 • Створення авансових звітів та облік розрахунків з підзвітними особами.
 • Виплата заробітної плати за платіжними відомостями (касових ордерів)
 • Облік депонованої заробітної плати
 • Формування меморіальних ордерів.
 • Формування місячної, квартальної та річної звітності (баланс, довідка про баланс….).
 • Формування карток аналітичного обліку.
 • Формування Головної книги.
 • Оборотно-сальдовий баланс в розрізі аналітики.

Розрахунки з контрагентами

 • Картотека обліку взаєморозрахунків.
 • Рахунки оплати та отримання коштів.
 • Формування актів звірки.
 • Формування актів приймання і виконання робіт.
 • Ведення податкових документів для позабюджетної діяльності організації.

Облік договорів

Підсистема Облік договорів призначена для обліку договорів і контрактів і охоплює різні види договірної діяльності.

 • Ведення картотеки договорів з постачальниками, підрядниками та замовниками.
 • Формування документів на основі договорів.
 • Контроль розрахунків та виконання договорів.

Управління персоналом в системі "ІС-Про" складається з підсистем "Облік кадрів" і "Облік праці та заробітної плати".

Облік кадрів

Підсистема Облік кадрів дозволяє здійснювати задачі обліку та керування кадровими ресурсами підприємства. За допомогою підсистеми проводиться:

 • ведення особистих справ співробітників
 • створення та ведення графіка відпусток
 • створення штатного розпису
 • внесення змін у штатний розпис
 • створення шаблонів наказів,
 • формування наказів на підставі шаблонів,
 • формування різної звітності
 • передача даних у підсистему Облік праці та заробітної плати для розрахунку заробітної плати

Облік праці і заробітної плати

Підсистема Облік праці і заробітної плати забезпечує виконання наступних функцій:

 • Розрахунок різних видів нарахувань і утримань по заробітній платі і відрахувань у фонди
 • Можливість настроювання алгоритму користувача для розрахунку суми за видом оплати або нарахуванням у фонд
 • Ведення особових рахунків співробітників
 • Збереження наказів на призначення і переміщення працівників
 • Збереження архіву розрахункових листків працівників до 10 років
 • Підтримка довільної кількості різних графіків роботи
 • Ведення табельного обліку по дням або підсумовано за місяць
 • Можливість автоматичного перерахунку сум видів оплат і нарахувань у фонди за закриті періоди у випадку змін законодавства або виявлення помилок
 • Використання даних наказів при перерахунках закритих періодів
 • Підтримка обліку внутрішнього сумісництва
 • Можливість обробки і збереження первинних документів у виді пачок (папок)
 • Обробка індивідуальних і бригадних нарядів
 • Формування платіжних відомостей. Взаємозв'язок з касою
 • Можливість виплати заробітної плати та аліментів через касу, банк або поштою
 • Можливість формування платіжних доручень на перерахування податків і внесків у бюджет і позабюджетні фонди при формуванні платіжних відомостей
 • Формування списків на перерахування. Взаємозв'язок з банком
 • Можливість формування проведень та їх передачі у підсистему Головна книга
 • Формування звітів за видами оплат, замовленнями, бухгалтерськими рахунками, нарахуваннями у фонди і т.д. Звіти формуються по підприємству і по підрозділах
 • Можливість формування звітів за поточний період і за закриті періоди
 • Формування довідок і звітів
 • Можливість експорту даних у систему M.E.DOC

Система "ІС-Про" дозволяє вести підготовку, планування та облік виробництва.

Підготовка виробництва

 • Підтримка дворівневої структури виробничих підрозділів
 • Ведення операційно-трудових нормативів
 • Ведення конструкторських специфікацій на продукцію і напівфабрикати
 • Побудова схем застосування матеріалів (вузлів, деталей)
 • Ведення технологічних маршрутів виготовлення виробів

Планування виробництва

 • Розрахунок плану виробництва
 • Планування серійного і позамовного виробництва
 • Розрахунок потреби у виробничих потужностях
 • Розрахунок потреби в сировині та матеріалах
 • Розрахунок дефіциту матеріалів та формування замовлень постачальникам
 • Формування лімітно-забірних карт і контроль відпуску матеріалів по них
 • Розрахунок план-графіка виробництва та робочого розкладу

Облік виробництва

 • Облік відпуску матеріалів у виробництво
 • Облік випуску готової продукції
 • Облік виробничого браку і відходів
 • Формування актів заміни матеріалів
 • Розрахунок звіту виробництва за обраний період
 • Розрахунок нормативної витрати матеріалів і формування актів списання
 • Інвентаризація незавершеного виробництва
 • Облік витрати матеріалів по об'єктах витрат
 • Облік якісних характеристик сировини і матеріалів
 • Формування документів поопераційного внутрішньоцехового обліку

Підсистема "Облік комунальних послуг" системи "ІС-Про" має наступні функції:

 • Ведення реєстру будинків і квартир
 • Облік мешканців
 • Облік особових рахунків квартир (договорів)
 • Щомісячне виставлення квитанцій на оплату комунальних послуг, в т.ч. відправка рахунків за комунальні послуги на електронні адреси власників особового рахунку
 • Відправка нагадувань на електронні адреси власників особового рахунку про необхідність надання показників за лічильниками
 • Облік показників лічильників
 • Облік оплати за послуги

  Система "ІС-Про" дозволяє вести облік основних засобів.

  Функції підсистеми:

  • ведення картотеки основних засобів;
  • реєстрація документів про рух;
  • нарахування амортизації;
  • переоцінка основних засобів;
  • інвентаризація основних засобів і НМА;
  • ведення спеціальних довідників;
  • формування і висновок звітів по обліку основних засобів.

  Підсистема "Облік основних засобів" складається з наступних модулів:

  • Модуль Налаштування ОЗ призначений для настроювання алгоритмів розрахунку амортизації і ведення довідників підсистеми.
  • Модуль Картотека ОЗ призначена для роботи з картотекою основних засобів, введення початкових залишків.
  • Модуль Документи руху ОЗ призначений для реєстрації в системі первинних документів по усім видам руху основних засобів. Одночасно з реєстрацією відбувається проведення документів і створення інвентарних карток на основні засоби, які щойно надішли.
  • Модуль Відомість інвентаризації ОЗ призначений для формування відомостей інвентаризації.
  • Модуль Відомість переоцінки ОЗ призначений для формування відомостей по переоцінці основних засобів.
  • Модуль Розрахунок амортизації ОЗ призначений для виконання розрахунків по нарахуванню амортизації основних засобів.
  • Модуль Керування обліковими періодами ОЗ призначений для закриття періоду бухгалтерського обліку основних засобів.
  • Модуль Звіти по ОЗ призначений для формування вихідних форм.

  Реалізовано управління доступом до Картотеки ОЗ, документів руху і відомостей амортизації, інвентаризації, переоцінки.

   Підсистема "Управління студентами" системи "ІС Про" дозволяє здійснювати задачі обліку і керування даними про студентів в навчальних закладах. За допомогою підситеми здійснюється:

   • ведення особових справ студентів;
   • формування наказів по студентам, в т.ч. про переведення на наступний курс/навчальний період;
   • ведення документообігу по студенту від поступлення до закінчення навчального закладу;
   • розрахунок стипендій, інших нарахувань, оплати за гуртожиток;
   • формування графіку екзаменаційної сесії;
   • формування екзаменаційної відомості;
   • розрахунок середнього балу;
   • призначення стипендії на підставі середнього балу;
   • формування звітності.

    Підсистема "Фінансове планування і аналіз" системи "ІС-Про" призначена для отримання необхідних в управлінні даних про наявність і рух оборотних коштів в різних розрізах. Набір оперативних режимів підсистеми забезпечує швидке отримання ряду важливих фінансових показників.

    Підсистема складається із наступних модулів:

    • Фінансові таблиці - призначений для формування, розрахунку та контролю довільних взаємопов'язаних бюджетів.
    • Ааліз наявності і руху грошових засобів - забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух грошових засобів.
    • Аналіз руху запасів - забезпечує отримання інформації про поточну наявність і рух запасів.
    • План надходження і витрат по рахункам - надає інформацію про поточну наявність дебітоської та кредиторської заборгованості в любій валюті.
    • Бюджети - призначений для формування бюджетів, введення планових і збору фактичних показників на основі проведень, відправлених в Головну книгу, в розрізі вибраних аналітичних реквізитів по вказаним рахункам.
    • Кошторис і план асигнувань бюджетної організації служить для ведення кошторису та плану асигнувань, формування мережі бюджетних організаціій і реєстру розподілів відкритих асигнувань.

     Стати партнером

     Для того, аби Ви могли вести облік найвищого гатунку ми розвиваємо найміцніші партнерські відносини в межах України.

     Телефонуйте!

     Відділ продажу:   (0412) 43 40 22   |   (068) 494 67 52

     Гаряча лінія:   (0412) 43 40 20   |   (097) 929 68 60

     ІС Про:  (0412) 43 40 23   |   (0412) 43 40 24

     ЕП:   (0412) 43 20 21   |   (068) 494 67 58

     Або залишіть свої контакти, наш спеціаліст зв’яжеться з вами найближчим часом для консультації.