Завантажити

ЗМІНИ В ОНОВЛЕННІ 10.00.236
У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ
1. Модуль «Адміністрування» 1.1. Параметри системи > Документообіг Додано опцію контролю імені вказаного у документі підписанта та сертифікату, яким підписується документ: «Перевіряти відповідність імені відповідальної особи до імені сертифікату (ПН та Дод2)». Перевірка виконується при підписанні документів Податкова накладна та Додаток 2. Якщо вказані особи відрізняються виводиться попередження. По замовчуванню опція вимкнена. 1.2. Сертифікати > Документи від АЦСК Виправлено помилку, що виникала під час виконання команди «Зашифрувати та зберегти» для документів «Лист про відкликання сертифікатів» та «Лист про заблокування сертифікатів». Виконання команди «Зашифрувати та зберегти» приведено у відповідність до команди «Відправити у контролюючий орган». 2. Модуль «Реєстр звітів» 2.1. Пенсійний фонд > Доходи Додано нову форму - P0103406 «Додаток 1. Звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі». Тимчасово прийом даного звіту в електронному вигляді неможливий до врегулювання на законодавчому рівні. Звіт приймається лише безпосередньо у відділеннях Пенсійного фонду України. 3. Модуль «Довідники державних органів» 3.1. Інформаційна довідка Виправлено відображення позначки непрочитаних довідок від ДПС. 4. Модуль «Прийом та обробка звітності» 4.1. Реєстр консолідованих звітів Виправлено помилку консолідації звітів з класифікаційними розрізами. Помилка виникала, якщо звіти були відсутні у підзвітних установах. 5. Модуль «Первинні документи» 5.1. Шаблони первинних документів Виправлено помилку що могла виникати при відкритті деяких шаблонів первинних документів. 6. У розділах «Реєстр звітів», «Реєстр первинних документів» виправлено помилку, що виникала при виконанні команди «Зашифрувати та зберегти» у Вікні відкритого документу. ЗМІНИ В ДОВІДНИКАХ 1. У довідник Тимчасова класифікація видатків місцевого бюджету (ТКВМБ) додано новий код: 090407 Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води НОВІ ФОРМИ Звітність емітентів Реалізована можливість експорту нової річної звітності, яка діє з 01.01.2014: E2380101 Додаток 38 (ч.1). Титульний аркуш E2380201 Додаток 38 (ч.2). Зміст E2380301 Додаток 38 (ч.3) Інформація про емітента E2380401 Додаток 38 (ч.4). Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) E2380501 Додаток 38 (ч.5) Інформація про посадових осіб емітента E2380601 Додаток 38 (ч.6). Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента E2380701 Додаток 28 (ч.7). Інформація про загальні збори акціонерів E2380801 Додаток 38 (ч.8). Інформація про дивіденди E2380901 Додаток 38 (ч.9). Інформація про осіб, послугами яких користується емітент E2381001 Додаток 38 (ч.10). Відомості про цінні папери емітента E2381101 Додаток 38 (ч.11). Опис бізнесу E2381201 Додаток 38 (ч.12). Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента E2381301 Додаток 38 (ч.13). Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів E2381401 Додаток 38 (ч.14). Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду E2381501 Додаток 38 (ч.15). Відомості про аудиторський висновок (звіт) E2390101 Додаток 39 (ч.1). Інформація про стан корпоративного управління E2390201 Додаток 39 (ч.2). Звіт про корпоративне управління E2400101 Додаток 40. Інформація про випуски іпотечних облігацій E2410101 Додаток 41. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів E2420101 Додаток 42. Основні відомості про ФОН E2430101 Додаток 43 (ч.1). Титульний аркуш E2430201 Додаток 43 (ч,2). Інформація щодо облігацій місцевих позик Податкова інспекція J1391002 Договір про визнання електронних документів F1391002 Договір про визнання електронних документів ЗМІНИ У ФОРМАХ Податкова інспекція Додано перевірку на кількість внесених рядків у ПН та Додатку 2 до ПН. Максимальна кількість рядків не повинна перевищувати 9999. J1201005 Податкова накладна J1201205 Додаток №2 F1201005 Податкова накладна F1201205 Додаток №2 Міністерство культури MK883003 Дод.3. Інформація про залишки коштів спеціального фонду MK884003 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки MK885003 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік) MK886201 Дод.6б. Інформація про надходження інших необоротних активів MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки MK882003 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом MK881003 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом MK886001 Дод.6. Інформація про надходження основних засобів MK886101 Дод.6а. Інформація про надходження нематеріальних активів MK887201 Дод.7б. Інформація про вибуття інших необоротних активів MK887001 Дод.7. Інформація про вибуття основних засобів MK887101 Дод.7а. Інформація про вибуття нематеріальних активів Державна казначейська служба F3_2S01 Ф №3-2 (спец.ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів F3_2Z01 Ф №3-2 (заг.ф.) Звіт про виконання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів FZM00003 Заявка на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки FRMER001 Реєстр змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету МОЗ України F41DEP25 Ф №4-1д (депозити) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги